1. Základní údaje:

 

Dodavatel Firma:

Mgr. Jaroslava Chlumská

Humpolecká 556/24

Praha 4 – Krč, 140 00

IČ: 67366864

(dále jen „dodavatel“)

Telefon: +420 739 452 828

Email: postmaster@pesopark-obchod.cz

 

Komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou či telefonem, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Objednávka zboží:

Veškeré zboží na stránkách www.pesopark-obchod.cz je vyráběno a objednáváno na zakázku. Dodavatel (výrobce) tedy nezaručuje okamžitou dostupnost. Zboží bude vyrobeno a zasláno v dodací lhůtě 2-14 dnů, v závislosti na typu zboží. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Po odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení (platba v hotovosti při převzetí zboží).

 

3. Zrušení objednávky:

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

4. Osobní odběr zboží:

Zboží je možno pouze osobně vyzvednout na výdejním místě, kterým je Pesopark, Podlesek 2, Praha 10 – Uhříněves. Objednané zboží je k vyzvednutí v co nejkratší době, obvykle do 2-14 dnů od přijetí platby na účet nebo potvrzení objednávky v případě platby při převzetí objednávky. Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí.

 

5. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady:

 

 V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné, nefunkční či poškozené, oznamte zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu e-mailem (postmaster@pesopark-obchod.cz), případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou níže. Zároveň bychom Vás požádali o vyplnění reklamačního listu. Vytištěný reklamační list pošlete spolu s výrobkem na naši adresu (viz. níže).

•          Vadný výrobek má zákazník za povinnost reklamovat ihned po zjištění vady.

•          Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo opraveno po vzájemné dohodě a po zaslání reklamovaného zboží na naši adresu na náklady odesílatele.

•          Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího. Musí být suché a čisté. Pokud nám dorazí zboží špinavé nebo nekompletní, bude zasláno zpět s požadavkem na úhradu poštovného.

•          Doporučujeme ke zboží přiložit veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Postačí ofocené kopie.

•          Nezapomeňte na sebe uvést kontakt (nejlépe telefonický) pro případné upřesnění.

•          Prodávající se zavazuje informovat zákazníka o vyřízení reklamace zasláním SMS zprávy nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace od výrobce.

•          Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů od doručení na naši adresu. O vyřízení Vás budeme informovat.

•          Pokud si zboží nevyzvednete do 2 měsíců ode dne, kdy jsme ho přijali na prodejně, bude Vám účtováno skladné ve výši 5 korun za den.

•          Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

•          Záruční doba je uvedena u každého zboží.

 

REKLAMAČNÍ ADRESA

Jaroslava Chlumská

PESOPARK

Podlesek 2

Praha 10

107 00

Tel: +420 739 452 828

e-mail: (postmaster@pesopark-obchod.cz)

Reklamační řád se řídí ZÁKONEM č. 89/2012 Sb.

 

6. Odstoupení od smlouvy:

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena v hotovosti nebo na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

 

7. Rozpor z kupní smlouvy:

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 

8. Ochrana osobních údajů spotřebitele:

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení, a to pouze za účelem zpracování zákazníkovy objednávky. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

 

9. Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.pesopark-obchod.cz